Molbo-Revyen
Molbo-Revyen - Ebeltoft Om Styrbord
1988